Bel ons Offerte Mail ons

Liftnormen: hoe zit het nu precies?

Wij merken dat veel van onze klanten vragen hebben hoe het nu precies zit met de eisen en normen die van toepassing zijn op liften. Ook merken we dat klanten vaak verkeerd worden voorgelicht. Vandaar dat wij in een zo kort mogelijke samenvatting u vertellen wat u dient te weten.

Voor liften zijn er 2 Europese normen, iedere lift dient aan één van deze normen te voldoen.

 

 

 

 

Dit zijn vrij algemene normen en gaan niet diep in op de specificaties van een lift. Vooral de Machinerichtlijn 2006/42/EC is een zeer brede norm die voor allerlei machines geldt. Vandaar dat naast deze normen specifieke productnormen worden ontwikkeld die dieper ingaan op de specifieke eisen van een product. Wanneer een fabrikant zijn liften produceert en installeert volgens deze specifieke productnormen, geldt dat als vermoeden van overeenstemming met de liften- of machinerichtlijn. In de praktijk komt het erop neer dat je aan de liften- of machinerichtlijn voldoet. De productnormen zijn niet verplicht, maar dienen als hulpnormen om aan de liften- of machinerichtlijn te voldoen. Een aantal van deze normen zijn:

 

 

 

 

Liften die voldoen aan de productnormen

Voor liften die vallen onder de liftenrichtlijn (met een snelheid groter dan 0,15 m/sec) geldt dat de producent en/of leverancier  zelf bepaalt of de lift aan één van de normen voldoet. De leverancier geeft hiervoor dan ook een verklaring van conformiteit af. Er is daarbij geen certificering of controle nodig van bijvoorbeeld een keuringsinstantie. De leverancier moet wel gecertificeerd zijn (volgens ISO9001 + Module H van de liften richtlijn) om een eindcontrole uit te voeren nadat de liftinstallatie is geplaatst. Wanneer een bedrijf dit niet is, dan dient voor ingebruikname een keuringsinstantie te worden ingeschakeld voor de eindcontrole.

 

Voor liften met een snelheid lager dan 0,15 m/sec, vallend onder de Machinerichtlijn 2006/42/EC, gelden weer andere regels. Liften onder de Machinerichtlijn 2006/42/EC met personenvervoer die meer dan 3 meter verdiepingshoogte overbruggen, mogen alleen geplaatst worden als de lift wordt vergezeld van een zogenaamd “Type Certificaat”. Dit is een certificaat waarin wordt verklaard dat de lift eenmalig is type-goedgekeurd. Dit certificaat wordt alleen afgegeven door een Europese keuringsinstantie. Voor alle overige liften (goederenliften of liften onder de 3 meter) geldt dat de leverancier zelf, op eigen verantwoording, een verklaring opstelt waarin wordt aangegeven dat de lift aan de productnorm (en daarmee aan de Machinerichtlijn 2006/42/EC) voldoet.

 

Afwijken van productnormen

Voor alle liften geldt dat je mag afwijken van de productnormen. Dit is echter wel aan regels gebonden. Voor liften die vallen onder de liftenrichtlijn geldt dat je alleen mag afwijken als je het prototype laat keuren door een Europese keuringsinstantie. De lift wordt dan ook geleverd met een “Type Certificaat”.

 

Voor de machinerichtlijn-liften is dit eenvoudiger: zolang je geen personen vervoert, of wel personenvervoer en onder de 3 meter verdiepingshoogte blijft, mag elke producent of installateur ontwerpen maken en op de markt brengen. Wel moet er altijd een constructiedossier en risico-analyse aanwezig zijn.

 

Overnamebesturing (normale liftbesturing) bij platformliften

Sinds 29 december 2009 is een nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EC van kracht, waarin nadere eisen zijn gesteld aan platformliften met overnamebesturing. In deze Machinerichtlijn 2006/42/EC is vereist dat, wanneer men de bediening op het platform met overnamebesturing geleverd wil hebben, dat de drager (het platform waar je op staat) volledig omsloten is. In de praktijk komt het er op neer dat een platformlift met alleen een platform niet voldoende is voor een lift met overnamebesturing. Het platform moet dus worden uitgevoerd als een cabine (met dak en wanden) en zelfs een cabinedeur. Dit betekent dat je tijdens de rit volledig omsloten bent en geen wanden aan je voorbij ziet gaan. Helaas is het niet mogelijk hiervan af te wijken: zoals eerder gezegd, moet een lift te allen tijde aan de Machinerichtlijn 2006/42/EC voldoen.

 

Voor platformliften is er de een productnorm EN 81-41, genaamd: “Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Bijzondere liften voor het vervoer van personen en goederen – Deel 41: Verticaal bewegende hefplateaus bedoeld voor gebruik door gehandicapte personen” In deze norm wordt hetzelfde principe gehanteerd dat de cabine volledig omsloten moet zijn bij normale liftbesturing. Ook hier geldt namelijk dat de EN81-41 een productnorm is, waarmee overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EC kan worden aangetoond. Producten en leveranciers hoeven niet te voldoen aan deze norm EN 81-41, maar als ze het wel doen, tonen ze daarmee aan dat de installatie voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EC. Keuringsinstanties hanteren standaard bij het keuren van een platformlift deze productnorm, tenzij de producent kan aantonen op een andere manier aan de Machinerichtlijn te voldoen.

Copyright © 2021 Astralift. All rights reserved